Đảo lẻ nhô lên hạ xuống,
Nuốt nhả chờ bởi Trường Giang.
Nhỏ nhoi như một vườn thú,
Trước cửa triều biển sâu tràn.
Sấm chớp ngay giữa ngày tạnh,
Rồng cá tụ tập đáy hang.
Tới lui thuyền không dám đậu,
Vì sợ sóng dữ đuổi tan.

tửu tận tình do tại