Tiên lang lâu chưa trở về,
Có về cười ngọn gió đông.
Giữa đường mà thành vĩnh quyết,
Áo biếc khóc nhuộm máu hồng.
Buồn oán sinh ly tử biệt,
Trong mộng gặp lại nhau không.
Hồ thu trong như kính chiếu,
Sáng soi cả một tấc lòng.
Chân tình biết cùng ai tỏ,
Hận bay theo cánh chim hồng.

tửu tận tình do tại