Cò trắng đậu ao thu,
Đêm lạnh như tuyết quét.
Đứng mãi chẳng bay đi,
Trăng sáng hơi sương rét.

tửu tận tình do tại