Một mái thuyền đêm thu nước rộng
Không khua chèo thu lộng buồm căng
Đồng hoang vắng tiếng người không
Nghe tiếng cá rỡn nước trăng đêm trường
Mái lều tranh bên sông trông vó
Vó treo trăng người ngủ lều đêm
Trong thuyền khách dậy trời đen
Tiếng nhà ai quất trâu lên lũng cày

tửu tận tình do tại