Xưa tới nay nổi danh là hão?
Lý Bạch xưa tự bảo trích tiên
Thế gian đâu chúc tụng liền
Trích tiên sống thọ cả miền không hay

tửu tận tình do tại