Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 25/04/2019 21:26 bởi tôn tiền tử
Tiền Tải 錢載 (1708-1793) là thi nhân đời Thanh, tự Khôn Nhất 坤一, hiệu Thác Thạch 蘀石, người Tú Thuỷ, Chiết Giang (nay là Gia Hưng). Năm đầu Càn Long thi bác học hồng từ, đến năm thứ 17 thi tiến sĩ, quan đến thị lang bộ lễ. Ông làm thơ, đại gia của phái Tú Thuỷ. Tác phẩm có: Thác Thạch Trai thi tập.