Núi so mây còn thấp
Trong lùm tre suối cong
Tiếng suối trong mây đọng
Xanh trắng lẫn mông lung
Tinh hồn há chơi dạo
Câu hay sợ rối lòng
Hạc ăn ai thóc gạo?
Rào hạc ai sửa trông?
Bậc đá trời nắng chiếu
Khuyết áo mầu rêu phong
Ngồi nghĩ Ân Chu tới
Cõi đời lo vô cùng!
Núi xanh thành quách đổi
Tuổi già theo độ sương
Vượn kêu xuống uống nước
Uổng phô cánh hoa hồng

tửu tận tình do tại