Mai đài biếc tường đông sớm tạ
Quế tường tây hai đoá gió rơi
Dạy con ngày trước đây nơi
Lòng con nhớ mẹ mẹ ơi con về
Năm băm bốn bề bề tội lỗi
Trăm nghìn muôn niềm nỗi lạnh tanh
Thềm phơi tráp cất áo manh
Mai đốt văn cúng chỉ rành buồn thêm

tửu tận tình do tại