Mưa vừa tạnh cảnh nom như mới
Gác Xan Hà xuân tới ôn hoà
Gió lùa bốn phía toàn hoa
Như thêu chiếu gấm giường ta tuyệt vời

tửu tận tình do tại