Cửa chẳng mở, cả tuần mưa bụi,
Bên kia tường mơ trĩu quả xanh.
Tàng cây đậu những chim lành,
Đình không liếc mắt bỏ cành xuống theo.
Hồn Tam Sở khó kêu đất trích,
Đêm dừng chèo Xích Bích mộng du.
Sáng mai đọc phú Hoàng Châu,
Mừng Chu Đô Đốc đẹp đôi Tiểu Kiều.

tửu tận tình do tại