Mưa tầm tã trời thu lúa mạch,
Nhà trên sông khói bếp chiều lên.
Rong chơi cảnh đẹp không quên,
Cột thuyền lại, đến ngủ bên đám cò.

tửu tận tình do tại