Vịt kêu bầy theo nhau trôi nổi,
Trên thuyền đơn nón áo tơi ai.
Nửa đời lỡ ước giang hồ,
Tới lui khắp chỗ tạm ngừng lại đây.

tửu tận tình do tại