Trọn ba kiếp là người tiêu sái,
Xuân Ngũ Hồ tự tại một chèo.
Kết tình sóng nước sớm chiều,
Nhưng riêng dải mũ vẫn đeo bụi trần.

tửu tận tình do tại