Tuổi thơ từ trải bước sang hèn
Qua lại Hồng Châu biết mấy phen
Bờ cõi non sông dầu có lạ
Cỏ huê chim chóc cũng từng quen
Trót thương cuộc thế dông mưa tạt
Chi kể thân người gió bụi chen
Lần lựa thử coi chừng khí số
Hoạ là máy tạo nới long then


Nguồn: Phụ nữ tân văn, số 110, ngày 26-11-1931