Trấn sở Hải Dương trên Hồng lộ,
Đồn canh vẳng vẳng tiếng chuông pha.
Kinh vua vệ dực đường gần dặm,
Mặt bể quan hà dặm thẳng xa.
Bóng nguyệt xóm Mao trong vắt đứng,
Dịp cầu sông Cẩm thẳm mù qua.
Cánh đồng man mác khi nhàn ngóng,
Nọ cuộc can qua dấu chửa loà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.