Cùng một âm vui buồn cảm khác
Vốn vô tình không thấp không cao
Cù Đường khóc, Hàn Nga ca
Đều là đệ nhất âm ba trên đời

tửu tận tình do tại