Qua Tương Dương là đình núi Hiện
Năm sắp tàn cảnh biến xác xơ
Chủ nhân trữ rượu đang chờ
Đêm về gió tuyết có cơ lạnh nhiều

tửu tận tình do tại