se sẻ qua đò
cú xô té ngã
quạ ta kẻ cả
chê cú hồ đồ


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013