Thân gầy mỏ nhọn
Đội mũ suốt ngày
Búa bổ, trốn ngay
Vào trong vách, gỗ...

Kẻ sang người khổ
Đều nhờ đến em
Đóng cửa, treo rèm
Ghép bàn ghép tủ...