em yêu nhất mặt trời
bình minh nhoà lệ sáng
rồi lên cao mất dạng
cho muôn người vui tươi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]