Không, gượm đã nào, gượm đã,
Cậu hãy xem tớ ra tay!
Bố tớ chỉ vồ một nhát
Là xong một con bò ngay.

Cho nên tớ thật mất mặt
Nếu bắt sẻ cũng quá tồi.
Ấy, quay lại đi, quay lại!
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bay rồi!..