Có một người đánh cá
Phải vất vả suốt ngày
Cuối cùng chỉ bắt được
Con cá bằng ngón tay

Con cá lên tiếng nói:
“Bác tha cho tôi đi
Bác xem, tôi bé tí
Ăn chẳng bõ bèn gì

Ít thangs nữa tôi lớn
Vừa béo lại vừa tròn
Tôi quay lại, bác bắt
Bấy giờ ăn mới ngon”

Người đánh cá bèn đáp:
“Giờ ta bắt được mày
Nhỏ, nhưng đã bắt được
Còn hơn lớn sau này”

Thì người ta vẫn nói:
Một con vịt trong lồng
Hơn cả trăm con vịt
Bay tự do trên không


Nguồn: Thái Bá Tân, Ngụ ngôn Ê-Dốp bằng thơ, NXB Kim Đồng, 2015