Bầu trời như trang giấy
Những dây điện vắt ngang
Như là năm dòng kẻ
Làm khuông nhạc mơ màng

Một đám mây bay qua
Dừng trên năm dòng kẻ
Mây làm một khoá sol
Giữa không gian đẹp thế!

Bất ngờ bầy chim sẻ
Đáp xuống những đường dây
Dòng nhạc vừa điểm nốt
Líu lo cùng trời mây.