Lối chia tay dài như hai cực
Lòng tan lìa bức rức nhớ anh
Lên thuyền mút mắt nhìn thành
Tay khua chèo chậm, tròng trành qua sông
Bờ xa đứt khuất trong sương ướt
Mảnh trời dài cuối nước chìm rơi
Tâm không như quít dở hơi
Chua trên tái bắc ngọt hời Giang Nam

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.