Mưa tối gột dòng Ngân;
Tình thơ chợt nảy vần.
Dậu vừa vang tiếng dế;
Cỏ vẫn ánh lưng chuồn
Cơ rảnh, an đưa lại,
Tình xa, lạnh thổi dồn
Tiêu dao ai nói với;
Cứ đọc Nam Hoa mòn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.