Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
Tạo ngày 02/06/2014 14:24 bởi tôn tiền tử
Tả Yển 左偃 năm sinh mất, quê quán và tự hiệu không rõ, sống khoảng trước sau năm Thiên Phúc đời Tấn Cao Tổ (Ngũ đại), thơ còn 11 bài.