Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phùng Duyên Kỷ (42 bài thơ)
- Lương Ý Nương (2 bài thơ)
- Âu Dương Quýnh (4 bài thơ)
- Hoa Nhị phu nhân (1 bài thơ)
- Trương Bí (7 bài thơ)
Tạo ngày 01/06/2014 14:24 bởi tôn tiền tử
Tả Yển 左偃 năm sinh mất, quê quán và tự hiệu không rõ, sống khoảng trước sau năm Thiên Phúc đời Tấn Cao Tổ (Ngũ đại), thơ còn 11 bài.