Đuốc lạnh lẽo soi đêm thanh vắng
Tiếng sênh ca chìm lắng sau tường
Một cùng Phi Yến lên giường
Không ai còn thấy quân vương ra ngoài