Mây lạnh mờ chân trời không thấy
Buồm khuất non, chim nước bay xa
Gió cao sông rộng nắng tà
Thuyền nan đêm nghỉ trong hoa lau dầy

tửu tận tình do tại