Cốt cách người tiên, thanh thể chất
Ăn sương uống tuyết vẻ đơn sơ
Nào hay đem phép làm thân nhẹ
Nhầm rớt vào trong ''Bách thảo đồ''