Còn đêm nay nữa, sao mà...
Đêm chưa chợp mắt, canh gà đã ran.
Giục người muôn dặm quan san,
Giục người rẽ thuý chia loan não nùng.
Đường xa, xa mấy muôn trùng,
Kẻ đi, người ở, tấm lòng ngổn ngang.
Ngậm lời, ngồi ngẩn canh tàn,
Nhìn nhau đôi mặt, bốn hàng lệ sa!


Phan Thiết, 1916

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]