Anh đi ghe nổi chín chèo
Bởi anh thua bạc nên nghèo nợ treo
- Nợ treo mặc kệ nợ treo
Em bán bánh bèo trả nợ cho anh


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004