Anh đi ghe nổi chín chèo
Bởi anh thua bạc nên nghèo nợ treo
- Nợ treo mặc kệ nợ treo
Em bán bánh bèo trả nợ cho anh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]