Vác cày bừa, sợ quan ra lính
Binh phù đều tiến đánh Giao Hà
Nhiều năm tin chẳng về nhà
Đêm đêm phòng vắng mơ xa nặng nề
Tin thất trận bỗng nghe thảm đạm
Tấc xương không, mỗi bím tóc còn
Cành phan, kết tóc nặng ơn
Về đây hồn hỡi, thiếp chôn tóc chàng
Đừng oán nữa, sa trường hồn thác
Chết này so khổ khác nhẹ hơn
Ông hàng xóm, chết lương quan
Quan phủ ra lệnh vợ con phải còng

tửu tận tình do tại