Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc,
Hối giao phu tế mịch phong hầu.

Trống Tràng Thành giục giã vó long câu,
Người trong trướng, kẻ chân rừng thêm thắc mắc.
Một chén quan hà lên phố bắc,
Ba trùng sương tuyết chỉ non cao.
Xếp bút nghiên ra mặt lược thao,
Đạp gai góc phá tan miền yên vụ.
Giận thân thiếp chửa nên chinh phụ,
Vì tình nên ngơ ngẩn ngẩn ngơ.
Quản bao tháng đợi năm chờ,
Tình ngày tháng những mong tin báo tiệp.
Tung kim chỉ hẹn ngày xưa không cải nghiệp,
Xếp kiếm cung theo việc Lý Cha nương.
Cơ con trống nhỏ theo chàng.


Bài này lấy ý theo Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]