Toàn thân vằn trắng đen
Từ châu Phi đến đấy,
Chơi trốn tìm thật tiện,
Ngoài bãi trong cỏ dày!

Toàn thân vằn đen trắng,
Như vở bọc vải dầu.
Những con ngựa được vẽ,
Từ chân lên đến đầu.