Đầu mùa xuân năm nay
Vườn thú vừa mới đón
Bao em bé ra đời
Nào hươu sao, sư tử
Nào báo và mèo rừng,
Lại thêm bọn gấu con.

Nhà trẻ có cỏ xanh
Lại thêm hồ nước mát.
Chúng cùng nằm, cùng chơi
Dê húc gấu biếng lười
Sư tử cùng chó sói
Đá bóng vui đã đời.

Một năm, thêm năm nữa,
Thời gian vùn vụt trôi
Nai biết sợ sư tử
Mèo với báo chả chơi.
Các bạn thú đã lớn,
Sống mỗi đứa mỗi nơi.