Anh em tớ có hồ rộng,
Tha hồ mà bơi với nhau.

Nước hồ trong veo, mát rượi,
Người gác thay chẳng quên đâu.

Lúc bơi nghiêng khi bơi ngửa
Không vượt ra ngoài tường cao.

Này anh, tránh sang bên phải,
Đừng đụng vào chân em đau!