Lại ra giết giặc tự bây giờ
Lìa vợ lìa con đứt ngó tơ
Xa nước mười năm khôn ráo lệ
Đi thuyền ba tối thấy tung cờ
Mừng đem xương trắng về quê mẹ
Khóc tỏ lòng son thấm vận thơ
Bốn vạn vạn người chân rập bước
Chiến bào đoàn kết cả dân ta

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)