11.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
6 bài thơ
Tạo ngày 13/01/2019 09:13 bởi tôn tiền tử
Phan Quế đỗ tú tài, chưa rõ thân thế và sự nghiệp, có một số bài thơ chép trong Hà Trì thi tập của Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) với tên Phan mậu tài 潘茂才.