Nhốt thơ lại, sao đặng?
Náo loạn thơ, không xong!
Thơ sống như mây khói
Như mưa sa ruộng đồng...


Chùa Hoa, 8.12

Nguồn: tác giả cung cấp