Chọn bài thơ hay nhất
Của thi ca Việt Nam
Tôi chọn bài con cóc
Ngàn năm ngồi trong hang
Chỉ con cóc cả gan
Nhảy ra rồi ngồi đó
Trong cái cõi càn khôn
Điềm nhiên giương mắt ngó
Thấp lè tè ngọn cỏ
Cũng che khuất cóc mà
Nhưng nghiến răng là lúc
Lay chuyển cả sơn hà
Năng lượng của thi ca
Phải biết giấu ngòi nổ
Như con cóc nhảy ra
Là đất trời hội ngộ
Núi cùng sông đổi chỗ
Âm với dương dời ngôi
Sáng tạo đến tuyệt lộ
Là khát vọng của tôi


3.VII.2000

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]