Dở hay âu cũng chuyện mù mờ
Thương ghét thói đời nghĩ tội thơ
Xướng hoạ dăm câu anh bảo chán
Múa may ít chữ bạn chê khờ!
Tìm vần tra nghĩa mòn con mắt
Xét ý soi tình chẻ sợi tơ
Trót dại tâm giao cùng giấy mực
Rảnh rang tửu nguyệt bút nghiên chờ.


26.02.2016