Còn có gì to tát để tuyên ngôn?
Thơ lặng lẽ lui dần vào giải trí.
Éptushenkô thì đi sang Mỹ,
Rôjđextvenxky thì cũng chết rồi!

Maiakôpxky thành dĩ vãng xa vời
Cũng chả khác Êxênin là mấy...
Chỉ còn nhớ, một người thì treo cổ,
Một người thì bắn súng vào đầu!


Thơ thời đại hậu sinh vừa sặc sỡ vừa buồn,
Nhiều sexy, ít nghĩ về hạnh phúc,
Nhiều đòi hỏi, mà chả cần trách nhiệm
Dễ buông tuồng, nhưng rất ghét tuyên ngôn!


Maxcơva, 2008

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]