Thu sang bình thản lạ lùng
Dáng thu không hề vội vã
Như em chưa nhận yêu anh
Dù là tình trong như đã...

Bình thản mây, bình thản gió
Bình thản mát dịu với trời
Như thu đang cười tôi đó:
Các anh vội vàng nông nổi quá thôi!


Ao Phè, 8.12

Nguồn: tác giả cung cấp