Hồn nước trăm câu khóc quỷ thần,
Suối vàng khôn thẹn mặt tương quân.
Thú Dương mảnh đá bia hiền sĩ,
Sơn trại câu thi giọng nghĩa dân.
Mửa máu còn kêu hồn Vọng đế,
Héo gan vì khóc kẻ trung thần.
Anh hùng kết cuộc chưa đành vậy,
Chua xót cho ai một chữ “truân”.