Nhọc mình chi lắm dã tràng ôi?
Xe cát xưa nay chẳng thấy rồi.
Tháng lụn năm qua cà cụm đấy,
Bãi dài sóng cả tạt xô bồi.
Mượn hồn Tinh Vệ thù cho bể,
Hoá kiếp Ngu Công chống với trời.
Cuộc thế tang thương đâu đã chắc,
Thân này xin hỡi bạn cùng người.


Bài thơ này làm tại Paris, ngục Santé, khoảng từ tháng 9-1914 đến tháng 7-1915.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]