Người ta thường nói,
Nhà nước nước nhà,
Bởi nước là nhà,
Mà nhà là nước,
Nhà mà nở ra,
Thời kêu bằng nước,
Nước mà tóm lại,
Thời gọi bằng nhà,
Có hợp mới hoà,
Có hoà mời thịnh.
Nhà cường nước thịnh,
Cỗi gốc in nhau.
Kể việc đứng đầu,
Cốt về đạo đức.
Gia đình giáo dục,
Ai cũng một phần.
Những bậc phụ nhân,
Lại là gây mối.
Có người mẹ giỏi,
Mới có con hay,
Có người vợ hiền,
Mới có chồng tốt,
Muốn gia đình tốt,
Nhờ con gái hiền.
Như các bài trên,
Chị em phải nhớ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]