Cây khô chưa dễ mọc chồi,
Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta.
Non xanh bao tuổi mà già,
Bởi vì sương tuyết hoá ra bạc đầu.


Nguồn: SGK Ngữ văn 7 (tập I), NXB Giáo dục, 2005