15.00
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 25/07/2017 07:35 bởi hongha83
Phật An pháp sư 佛安法師 (?-?) không rõ năm sinh và mất, tự Thệ Nguyện 誓願, người Tô Châu đời Thanh. Năm hơn ba mươi tuổi, nhà gần bên nhân đám cúng giết heo, khi mổ bụng ra, trên lá phổi con vật có hai chữ Tào Tháo 曹操. Thấy thế ông kinh hãi tỉnh ngộ, tin sâu thuyết nhân quả luân hồi, phát tâm vào am Thiên Trúc ở Tân Kiều, xuống tóc làm tăng. Sau thời gian xuất gia không bao lâu, Phật An đến miếu Đại Vương 大王廟 ở Bắc Hào, chuyên tâm niệm Phật. Khi được tiền cúng dường, sư liền mua hương hoa dâng Phật hoặc phóng sinh các loài chim cá. Năm Càn Long thứ 41, vào tháng Ba, Phật An vương bệnh, sai đệ tử đến chùa Sư Lâm 獅林寺 thỉnh chư tăng lễ Tịnh độ. Sám ba ngày và lập đàn Du già thí thực. Công việc hoàn mãn, sư thết tiệc chay, mời các tân khách đến giã biệt. Ngọ trai xong, sư cao tiếng niệm Phật, đệ tử hoà theo. Khi cây hương vừa tàn, Phật An nói: "Tôi đi đây!" Liền ngồi ngay thẳng mà hoá. Bình sinh lúc ngẫu nhiên làm thơ, sư đều có ý khuyên người niệm Phật.