Em là giai nhân
Ta là thi sĩ
Gặp em một lần
Mà nhớ chung thân

Nếu ta ở gần
Chung nhau một lối
Dễ ngàn bài thơ
Viết xong một tối

Vì em là thần
Phải không giai nhân?


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006